Tisrsdag den 31/5-22 kl. 17.30 äger rum Olympias Kampsportsföreningens årsmötet.

Dagordning för mötet.

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötes sekreterare.
 4. Val av protokollskysterare och rösträknare.
 5. Styrelsens verksamhets berättelse för det gångna året.
 6. Godkännande av kassörens redogörelse.
 7. Revisionens berättelse över styrelsens förvaltning.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets år.
 10. Fastställande av budget för det kommande året.
 11. Val av ordförande för en tid av ett år.
 12. Val av styrelseledamöter (kassör och sekreterare) för en tid av ett år.
 13. Val av styrelse suppleanter för en tid av ett år.
 14. Val av revisorer. I detta val fall får inte styrelsens ledamöter delta.
 15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötets avslutande.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!