1. Medlemmar skall visa respekt för klubbkamrater, motståndare och andra människor oavsett kön, nationalitet, sexuell läggning/identitet eller ålder.
 2. Medlemmar skall ha förståelse för att träningen är ett sätt att nå harmoni mellan kropp, själ och intellekt. Att träna på Olympia medför att medlemmen förbinder sig till att aldrig använda tekniker utanför träningen.
 3. I yttersta nöd, för att försvara sig eller någon annan tillåter lagen undantag från detta. Tekniker får då endast användas så att inte mer våld tillfogas än nöden kräver. Målet ska alltid vara att i fösta hand undvika våld och försöka förebygga konflikter.
 4. Medlemmar åtar sig ansvar att hålla sig på avstånd från alla slags av missbruk och upplysa andra om dess verkan.
 5. Medlemmar ska göra sitt bästa för att främja trivsel, kamratanda och god stämning.
 6. Medlemmar förbinder sig till att inte verka störande inom lokalens väggar eller utanför träningslokalen genom höga skrik, bråk, ovårdat språkbruk eller annat som kan väcka anstöt och irritation hos omgivningen.

Övriga bestämmelser i lokalen

 1. Vi ansvarar inte för personliga tillhörigheter.
 2. Den som av oaktsamhet orsakar att en spegel spricker, förstör mattan eller något annat i lokalen blir skadeståndsskyldig.
 3. Den som använder några av redskapen (mittsar, vikter, hantlar osv.) ansvarar för att dessa lämnas tillbaka på rätt ställe.
 4. För allas trivsel ombeds samtliga medlemmar att slänga avfall och skräp i papperskorgar.
 5. Det är inte tillåtet att förtära mat eller dryck i träningslokalen. Använd TV rummet istället.
 6. Betalda avgifter återbetalas inte. Är orsaken till frånvaro medicinska skäl kan avgiften flyttas till nästa termin mot uppvisande av läkarintyg. Terminskortet är inte frysbart men man får frysa 6-månaders- och 1-årskort. Sexmånaderskort får frysas 1 gång för perioden 1 månad. Ettårskortet får frysas antingen 1 gång för perioden 2 månader eller 2 ggr för 1 månad var.
 7. Medlemmar deltar i samtliga aktiviteter helt på egen risk. Medlemmar förbinder sig till klubbens regler och kan inte hålla klubben ansvariga för eventuell skada som inträffar i samband med eller som följd av träningen, tävling eller uppvisning. Samtliga aktiviteter ställer krav på hälsotillstånd. Det är varje medlems ansvar att genomgå medicinsk kontroll och teckna privat olycksfallsförsäkring.
 8. Medlemmar som inte vill acceptera dessa regler eller på något sätt skadar klubbens intressen kan uteslutas med omedelbar verkan och får inte träningsavgiften återbetald.